Badania

Dobre praktyki zielonego zarządzania zasobami ludzkimi (GHRM) w przedsiębiorstwach: doświadczenia międzynarodowe

Dodano: 21-02-2021

Od kwietnia 2021 roku realizowany jest projekt badawczy „Dobre praktyki zielonego zarządzania zasobami ludzkimi (GHRM) w przedsiębiorstwach: doświadczenia międzynarodowe”, grant badawczy UŁ „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.” Projekt będzie realizowany w latach [...]

Wypalenie zawodowe u polskich biegłych rewidentek i rewidentów

Dodano: 01-01-2021

Od grudnia 2020 roku realizowany jest międzykatedralny, międzywydziałowy i międzyuczelniany projekt badawczy z udziałem: dr Marzeny Syper-Jędrzejak z Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi Wydziału Zarządzania UŁ dr hab. Przemysława Kabalskiego, prof. UŁ z Katedry [...]

Determinanty skuteczności praktyk green HR w zarządzaniu wynikami środowiskowymi przedsiębiorstw

Dodano: 14-04-2020

Od listopada 2019 roku międzykatedralny zespół Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w składzie: dr Izabela Różańska-Bińczyk (Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi UŁ), dr hab. Bożena Ewa Matusiak, prof. UŁ (Katedra Informatyki UŁ), oraz dr hab. inż. Marek Matejun, [...]

Kapitał ludzki a skuteczność audytu wewnętrznego

Dodano: 01-02-2020

W latach 2016-2019 mgr Lena Grzesiak w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej prowadziła badania empiryczne dotyczące skuteczności audytu wewnętrznego w kontekście kapitału ludzkiego osób w niego zaangażowanych, czyli audytorów wewnętrznych, audytowanych oraz [...]

Internetowe narzędzia rozwoju zasobów ludzkich

Dodano: 15-12-2019

W latach 2016-2019 dr Paweł Łuczak zrealizował badania empiryczne poświęcone wykorzystaniu narzędzi internetowych w rozwoju zasobów ludzkich organizacji Badania realizowano metodą wywiadów swobodnych nieustrukturyzowanych z przedstawicielami różnych organizacji. [...]

Działania pracodawcy społecznie odpowiedzialnego wobec pracowników w wieku okołoemerytalnym

Dodano: 12-11-2019

Od 2017 roku mgr Hanna Kądziołka-Sabanty prowadzi badania, które mają na celu: określenie działań strategicznych organizacji kierowanych do pracowników w wieku okołoemerytalnym, wpisujących się w ideę CSR; wskazanie zakresu działań w ramach polityki personalnej organizacji [...]

Styl życia jako kryterium podejmowania decyzji kierowniczych

Dodano: 31-12-2018

W latach 2017-2018 zrealizowano badania empiryczne, których celem było poznanie opinii pracowników i kierowników na temat stylu życia podwładnych jako kryterium podejmowania decyzji kierowniczych. W badaniach wzięło udział 1002 kierowników oraz 1000 osób nie pełniących [...]

Praktyki performance management w kontekście wymogów koncepcji lean w środowisku usług

Dodano: 16-12-2018

Pomysł „budowania mostów” między odmiennymi koncepcjami, metodami i metodykami był podstawą badań prowadzonych przez dr Wojciecha Ulrycha na przełomie 2017 i 2018 roku. W związku z tym Autor podjął się badania wpływu praktyk performance management (PM) na realizację wymogów [...]

Corporate wellness

Dodano: 14-12-2018

W latach 2016-2018 prowadzone były przez dr Marzenę Syper-Jędrzejak badania, o charakterze ilościowym i jakościowym, dotyczące zagadnienia corporate wellness w organizacji publicznej (uniwersytet). Celem badań było ustalenie z jakich elementów powinny składać się działania [...]

Rekrutacja i selekcja artystów w kontekście twórczości organizacyjnej

Dodano: 28-08-2018

Przedmiotem refleksji teoretycznej i badań empirycznych realizowanych w latach 2016-2018 przez dr Patrycję Mizerę-Pęczek były procesy rekrutacji i selekcji artystów z uwzględnieniem aspektów twórczości organizacyjnej. O ile w literaturze z zakresu zarządzania zasobami [...]