PRACOWNIK DO SPRAW OSOBOWYCH

Podstawowe informacje:

Pracownik do spraw osobowych wykonuje prace związane z obsługą kadrową pracowników.

Zadania i charakter pracy:

Pracownik do spraw osobowych jest zawodem o charakterze biurowym i usługowym. Do jego głównych zadań należy prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników, przygotowywanie wszelkich dokumentów związanych z rekrutacją i zwolnieniami pracowników oraz gromadzenie i aktualizacja w aktach osobowych informacji na temat pracowników (dokumentowanie szkoleń BHP i innych odbywanych przez pracowników, ewidencjonowanie czasu pracy, urlopów, prowadzenie spraw ZUS w zakresie rejestrowania i wyrejestrowania pracownika, itp.). Ponadto pracownik do spraw osobowych zabezpiecza dokumentację, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Praca na stanowisku pracownika do spraw osobowych może być wykonywana samodzielnie lub w zespole (pracownik działu kadr).

Wymogi i potrzebne predyspozycje:

Osoba zatrudniona na stanowisku pracownika do spraw osobowych powinna posiadać wykształcenie co najmniej średnie (preferowane wyższe), o kierunku administracyjnym, ekonomicznym, zarządzania zasobami ludzkimi czy polityki społecznej.

Pracownik do spraw osobowych powinien charakteryzować się umiejętnością logicznego, analitycznego i perspektywicznego myślenia, zdolnością koncentracji i podzielnością uwagi. Przydatny jest wysoki poziom spostrzegawczości i szybka orientacja. Pracownika do spraw

osobowych powinno cechować zdyscyplinowanie, odpowiedzialność, zaangażowanie, wytrwałość i cierpliwość w wykonywaniu powierzonych zadań, a także lojalność i dyskrecja. Istotne są także

Opracowano na podstawie: Opracowano na podstawie: Krajowy Standard Kompetencji Zawodowych, Pracownik do Spraw Osobowych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013