PRACOWNIK DO SPRAW OBSŁUGI PŁACOWEJ

Podstawowe informacje:

Pracownik obsługi płacowej realizuje zadania związane z obsługą finansową pracowników w zakresie wynagrodzeń.

Zadania i charakter pracy:

Głównym zadaniem pracownika do spraw obsługi płacowej jest naliczanie składników wynagrodzeń na podstawie o umów zawartych z pracownikami i zleceniobiorcami oraz dodatkowe ewidencje dotyczące czasu pracy. W praktyce pracownik obsługi płacowej rozlicza zobowiązania ubezpieczeniowe wobec ZUS oraz podatkowe wobec urzędu skarbowego, sporządza i przekazuje do ZUS deklaracje należnych składek. Dokonuje rozliczeń wynagrodzenia za okres czasowej niezdolności do pracy, a także świadczenia pieniężnego z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Oblicza kwoty do wypłaty dla pracowników oraz generuje polecenia przelewów, sporządza roczne informacje o dochodach pracowników i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

Pracownik do spraw obsługi płacowej jest zawodem o charakterze biurowym.  W zależności od struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa pracuje w dziale księgowości, dziale kadr i płac lub w samodzielnej komórce podległej bezpośrednio kierownikowi jednostki.

Wymogi i potrzebne predyspozycje:

Osoba zatrudniona w zawodzie pracownika obsługi płacowej powinna posiadać wykształcenie co najmniej średnie o profilu ekonomicznym.

Pracownik obsługi płacowej powinien posiadać umiejętność obsługi specjalistycznych programów, obejmujących moduły kadrowo-księgowe, jak i system służący do rozliczania ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Ponadto powinien cechować się zdyscyplinowaniem, dokładnością, odpowiedzialnością i cierpliwością w wykonywaniu powierzonych zadań, a także lojalnością i dyskrecją.

Opracowano na podstawie: Pracownik obsługi płacowej, www.wuplodz.praca.gov.pl, [8.10.2016]