POZOSTALI SPECJALIŚCI DO SPRAW ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Podstawowe informacje:

Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi zajmują się świadczeniem profesjonalnych usług biznesowych związanych z rozwiązywaniem problemów zatrudnionego personelu, takimi jak: rekrutacją i selekcją kandydatów do pracy, zarządzaniem talentami, doradztwem personalnym i zawodowym, kulturą firmy, wynagrodzeniami, analizą zadań wykonywanych przez pracowników na stanowiskach pracy.

Zadania i charakter pracy:

Zadania wykonywane przez specjalistów do spraw zarządzania zasobami ludzkimi zazwyczaj obejmują: doradzanie w kwestiach rekrutacji i zatrudnienia kandydatów do pracy, kształtowania polityki awansów i wynagrodzeń, stosunków  pracowników z pracodawcami lub w innych obszarach polityki kadrowej; badanie i analizowanie pracy na poszczególnych stanowiskach z użyciem różnych metod; przeprowadzanie wywiadów z pracownikami, przełożonymi i kierownictwem oraz sporządzanie na podstawie uzyskanych informacji szczegółowych opisów stanowiska pracy lub zawodu; przygotowywanie informacji zawodowych o zawodach i możliwościach zatrudnienia dla młodzieży, osób poszukujących pracy oraz osób pragnących zmienić pracę. Ponadto: udzielanie indywidualnych i grupowych porad zawodowych; analizowanie możliwości zatrudnienia, wyboru zawodu i możliwości podejmowania dalszego kształcenia lub szkolenia oraz doradzanie w tym zakresie; świadczenie usług z zakresu międzynarodowego pośrednictwa pracy oraz doradztwa z zakresu warunków życia i pracy w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego; wykonywanie innych zadań pokrewnych. Do ich zadań może także należeć nadzorowanie innych pracowników.

Wymogi i potrzebne predyspozycje:

Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi powinni legitymować się wykształceniem wyższym (ze względu na specyfikę pracy preferowane są kierunki związane zarządzaniem, ekonomią, psychologią). Rodzaj wykonywanych zadań wymaga umiejętności analizowania, planowania, organizowania i monitorowania podejmowanych działań. Specjalista tego typu powinien cechować się dokładnością, rzetelnością, odpowiedzialnością. Bardzo istotna jest umiejętność współpracy w zespole, łatwego nawiązywania kontaktów, otwartość, umiejętności negocjacyjne. Ważna jest też umiejętność zarządzania czasem i inicjatywa.

Opracowano na podstawie: Klasyfikacja zawodów i specjalności, [8.02.2017]