POZOSTALI SPECJALIŚCI DO SPRAW SZKOLEŃ ZAWODOWYCH I ROZWOJU KADR

Podstawowe informacje:

Specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr zajmują się planowaniem, opracowywaniem, wdrażaniem i ocenianiem programów szkoleń i ścieżek rozwoju zawodowego pracowników, mających na celu kształtowanie umiejętności i kompetencji pracowniczych niezbędnych do osiągnięcia celów organizacyjnych.

Charakter pracy:

Zadania wykonywane przez specjalistów do spraw szkoleń i rozwoju kadr ujętych w tej grupie zazwyczaj obejmują: określanie potrzeb i wymogów szkoleniowych osób prywatnych i organizacji; określanie celów rozwoju kadr i ocenianie efektów uczenia się; przygotowywanie i opracowywanie instruktażowych materiałów szkoleniowych i pomocy; opracowywanie, koordynowanie programów szkoleń i rozwoju zawodowego pracowników. Ponadto promowanie szkoleń i rozwoju wewnątrz firmy i poza nią oraz monitorowanie, przeprowadzanie bieżącej oceny jakości i skuteczności szkoleń wewnętrznych i szkoleń organizowanych poza firmą; gromadzenie specjalistycznej literatury, materiałów dydaktycznych i szkoleniowych w celu poznania różnych tematów, metod i systemów prowadzenia szkoleń; wykonywanie innych zadań pokrewnych. Do ich zadań może także należeć również nadzorowanie innych pracowników.

Wymogi i potrzebne predyspozycje:

Specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr spraw powinni legitymować się z wykształceniem wyższym (ze względu na specyfikę pracy preferowane są kierunki związane z psychologią, pedagogiką, socjologią, prawem i ekonomią). Rodzaj wykonywanych zadań wymaga umiejętności analizowania, planowania, organizowania i monitorowania podejmowanych działań. Specjalista tego typu powinien cechować się dokładnością, rzetelnością, odpowiedzialnością. Bardzo istotna jest umiejętność współpracy w zespole, łatwego nawiązywania kontaktów, otwartość, umiejętności negocjacyjne. Ważna jest też umiejętność zarządzania czasem, inicjatywa i rozeznanie na rynku usług szkoleniowych.

Opracowano na podstawie: Klasyfikacja zawodów i specjalności, [8.02.2017]