POŚREDNIK PRACY

Podstawowe informacje:

Pośrednik pracy to pracownik publicznych służb zatrudnienia, który zajmuje się pozyskiwaniem informacji o wolnych miejscach pracy, udziela informacji o wolnych miejscach pracy i możliwościach jej podjęcia. Negocjuje warunki pracy dla przyszłych pracowników oraz udziela pomocy pracodawcom w ustaleniu tych warunków.

Zadania i charakter pracy:

Pośrednik pracy, w trakcie swoich kontaktów z pracodawcami, zbiera informacje o ofertach pracy i promuje usługi pośrednictwa pomiędzy pracodawcą a kandydatami. Rejestruje w bazie komputerowej dane o wolnych miejscach pracy i kandydatach poszukujących zatrudnienia. Dokonując doboru kandydatów na konkretne miejsce pracy, zwraca uwagę na zgodność ich kwalifikacji, umiejętności i doświadczenia zawodowego z wymaganiami miejsca pracy oraz sugestiami pracodawców (wykorzystuje przy tym dostępną mu szeroką wiedzę z zakresu zawodoznawstwa, psychologii pracy, organizacji i zarządzania oraz analizy rynku pracy). Zbiera, przechowuje i aktualizuje informacje o lokalnym rynku pracy. Współpracuje z komórkami analiz lokalnego rynku pracy w zakresie identyfikowania i przewidywania zmian gospodarczych oraz potrzeb na pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami.

Poza instytucjami publicznych służb zatrudnienia, pośrednik pracy może pracować w biurach pośrednictwa pracy, agencjach zatrudnienia i biurach doradztwa zawodowego.

Wymogi i potrzebne predyspozycje:

Pośrednikiem pracy, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, może zostać osoba z wykształceniem wyższym, pełną zdolnością do czynności prawnych i co najmniej rocznym doświadczeniem w pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub osoba, która ukończyła szkolenie przygotowujące doświadczenia pośrednictwa pracy.

Z uwagi na charakter zadań, pośrednik pracy powinien być osobą z umiejętnością nawiązywania kontaktów,  chęcią niesienia pomocy innym, odpornością emocjonalną i dużą samokontrolą. Ponadto powinien mieć łatwość wypowiadania się, wykazywać się dużą aktywnością w zdobywaniu ofert od pracodawców i być samodzielny w pracy. Od pośrednika pracy oczekuje się szczególnej odpowiedzialności społeczno-moralnej za prawidłową realizację zobowiązań, zarówno w odniesieniu do pracodawcy, jak i osoby poszukującej pracy.

Opracowano na podstawie: Krajowe Standardy Kwalifikacji Zawodowych, Pośrednik Pracy, [8.10.2016]