LIDER KLUBU PRACY

Podstawowe informacje:

Lider klubu pracy wykonuje i koordynuje zadania związane z przygotowaniem osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy do kontaktów z potencjalnym pracodawcą, organizacją i prowadzeniem szkoleń z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy oraz współpracą z instytucjami wspierającymi proces poszukiwania pracy

Zadania i charakter pracy:

Lider klubu pracy przygotowuje osoby bezrobotne do rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą, kształtuje ich umiejętności poprawnego redagowania pism i dokumentów towarzyszących procesowi poszukiwania pracy, prowadzi zajęcia aktywizacyjne w zakresie wzmacniania poczucia własnej wartości u osób bezrobotnych, poszukujących pracy i zagrożonych utratą pracy. Ponadto przygotowuje bezrobotnych do samodzielnego poszukiwania pracy lub samozatrudnienia, udziela pomocy w dostępie do źródeł informacji służących kształtowaniu umiejętności poszukiwania pracy i współpracuje z instytucjami rynku pracy (agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, itp.).

Lider klubu pracy może być zatrudniony w powiatowych i wojewódzkich Urzędach Pracy, Ochotniczych Hufcach Pracy, agencjach zatrudnienia, instytucjach szkoleniowych i szkołach oraz instytucjach dialogu społecznego. Jest pracownikiem samodzielnym, współpracującym zwłaszcza z pośrednikiem pracy, doradcą zawodowym, specjalistą ds. rozwoju zawodowego, specjalistą ds. EURES

Wymogi i potrzebne predyspozycje:

Liderem klubu pracy może zostać osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie była karana, posiada co najmniej średnie wykształcenie, wykonywała zadania w zakresie aktywnego poszukiwania pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy w publicznych służbach zatrudnienia, w Ochotniczych Hufcach Pracy lub ukończyła szkolenie przygotowujące do wykonywania zadań polegających na udzielaniu pomocy w zakresie aktywnego poszukiwania pracy.

Ze względu na to, że praca w tym zawodzie związana jest z bezpośrednimi kontaktami
z wieloma osobami, lider klubu pracy powinien mieć łatwość nawiązywania kontaktów, trafnego wypowiadania się w mowie i piśmie, precyzję wypowiedzi, zdolność koncentracji uwagi, umiejętność uważnego słuchania i klasyfikowania informacji. Praca z grupą ludzi wymaga cierpliwości, opanowania i umiejętności szybkiego dostosowania do nowych sytuacji.

Opracowano na podstawie:  Standard Kwalifikacji Zawodowych, Lider Klubu Pracy, [8.10.2016]