KIEROWNIK ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Podstawowe informacje:

Kierownik zarządzania zasobami ludzkimi nadzoruje, kontroluje i planuje prace związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi w organizacji; współtworzy i realizuje politykę personalną.

Zadania i charakter pracy:

Do zadań kierownika zarządzania zasobami ludzkimi zależy szeroko pojęte prowadzenie i nadzorowanie działań z zakresu polityki personalnej organizacji i  realizacja poszczególnych elementów strategii personalnej. Kierownik zzl  uczestniczy w opracowaniu budżetu organizacji w części dotyczącej kosztów pracowniczych, przygotowuje i  realizuje budżet płac, nadzoruje prawidłowe stosowanie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Ponadto kieruje administracją personalną, czuwa nad prawidłowością prowadzenia dokumentów personalnych i przekazywaniem pracownikom informacji dotyczących ich zatrudnienia. Kierownik zarządzania zasobami ludzkim realizuje procesy rekrutacji i selekcji pracowników, ich adaptacji oraz tworzy i czuwa nad wdrażaniem efektywnych systemów motywacyjnych,  tworzeniem planów szkoleń i planów rozwoju zawodowego pracowników i realizacją zadań wynikających systemów oceny pracowników (między innymi poprzez: projektowanie systemu ocen, przeprowadzanie ocen cyklicznych i nadzwyczajnych, formułowanie wniosków z przeprowadzonych ocen itp.). Ponadto współpracuje z pozostałymi członkami kadry kierowniczej w zakresie realizacji polityki personalnej, sprawuje nadzór nad pracą podległego personelu działu zarządzania zasobami ludzkimi i uczestniczy w budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy.

Wymogi i potrzebne predyspozycje:

Kierownik zzl  powinien mieć wykształcenie wyższe (preferowane: psychologia, zarządzanie zasobami ludzkimi, prawo, socjologia, ekonomia, nauki społeczne), znać języki obce, przepisy prawa pracy i przepisy ubezpieczeniowe. Zwykle niezbędne jest kilkuletnie doświadczenie zawodowe w pracy z obszaru HR, doświadczenie kierownicze, znajomość nowoczesnych narzędzi HR i umiejętność zarządzania budżetem.

Wykonywanie zawodu kierownika wymaga szczególnych umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych. Osoba na tym stanowisku powinna posiadać łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie, gotowość do wystąpień publicznych. Powinna być charyzmatyczna, otwarta, empatyczna i asertywna oraz mieć zdolność przekonywania i prowadzenia negocjacji. Ważna jest również zdolności koncentracji uwagi i jej podzielności, umiejętności organizowania własnego stanowiska pracy i podległych pracowników, wykonywania zadań pod presją czasu i odporność na stres.

Opracowano na podstawie: Kierownik działu zarządzania zasobami ludzkimi [14.10.2016]