KIEROWNIK DZIAŁU KADROWO-PŁACOWEGO

Podstawowe informacje:

Kierownik działu kadrowo-płacowego zajmuje się organizacją pracy działu kadrowo-płacowego, zarządzaniem wynagrodzeniami, współpracą z zarządem organizacji i kadrą kierowniczą, pracownikami, związkami zawodowymi.

Zadania i charakter pracy:

Kierownik nadzoruje prace związane z planowaniem i właściwą polityką personalną, opracowaniem procedur i regulaminów wewnętrznych, prowadzeniem procesów rekrutacyjnych i dokumentacji kadrowej, rozliczaniem czasu pracy i naliczaniem wynagrodzeń, sporządzaniem deklaracji ZUS, podatkowych, sprawozdań statystycznych, przygotowaniem analiz z zakresu pracy działu, prowadzeniem spraw socjalnych pracowników i funduszu świadczeń socjalnych. Do jego obowiązków należy tworzenie i uaktualnianie systemu prowadzenia dokumentacji pracowniczej, listy płac, realizacji spraw kadrowych (urlopy, zaświadczenia, świadectwa pracy, zawieranie umów), zarządzanie systemem wynagrodzeń i wszelkimi sprawami, które wiążą się z płacami (zasiłki chorobowe, opiekuńcze, wychowawcze).

Kierownik działu kadrowo-płacowego występuje w większości organizacji sektora publicznego i prywatnego

Wymogi i potrzebne predyspozycje:

Kierownik działu kadrowo-płacowego powinien posiadać wykształcenie wyższe prawnicze, psychologiczne, socjologiczne, administracyjne lub ekonomiczne (finanse, rachunkowość, zarządzanie, marketing). W tym zawodzie istotne jest doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pracy i zagadnień kadrowych, znajomość nowoczesnych narzędzi HR.

Wykonywanie zawodu kierownika działu kadrowo-płacowego wymaga szczególnych umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych. Osoba na tym stanowisku powinna posiadać łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie, powinna mieć zdolność przekonywania i prowadzenia negocjacji. Ważne jest również posiadanie dobrej pamięci, zdolności koncentracji uwagi i jej podzielności, umiejętności organizowania własnego stanowiska pracy i podległych pracowników, wykonywania zadań pod presją czasu, podejmowania szybkich i trafnych decyzji. Kierownik działu powinien charakteryzować się również dużą odpornością na stres, samodzielnością, dokładnością i systematycznością, dyskrecją, elastycznością i kreatywnością.

Opracowano na podstawie: Krajowy standard kompetencji zawodowych, Kierownik Działu Kadrowo-Płacowego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013