DYREKTOR DO SPRAW PERSONALNYCH

Podstawowe informacje:

Dyrektor do spraw personalnych nadzoruje, kontroluje i planuje prace związane z zasobami ludzkimi w organizacji; tworzy i realizuje politykę personalną; nadzoruje przestrzeganie i prawidłowe stosowanie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; odpowiada za przygotowanie danych i dokumentów niezbędnych w naliczaniu płac; odpowiada za planowanie i nadzorowanie procesów rekrutacji i szkoleń.

Zadania i charakter pracy:

Dyrektor do spraw personalnych prowadzi i nadzoruje działania z zakresu opracowania strategii i polityki personalnej organizacji, kierowania administracją personalną (w tym pełnienie nadzoru nad pracą podległego personelu działu zarządzania zasobami ludzkimi). Nadzoruje realizację procesów rekrutacji i selekcji pracowników, nadzoruje tworzenie i wdrażanie efektywnych systemów motywacyjnych oraz systemu wynagrodzeń. Nadzoruje tworzenie planów szkoleń i planów rozwoju zawodowego pracowników w oparciu o potrzeby zgłaszane przez kierowników liniowych oraz realizowanie zadań wynikających z systemów oceny pracowników.Uczestniczy w opracowaniu budżetu organizacji w części dotyczącej kosztów pracowniczych, współpracuje z pozostałymi członkami wyższej kadry kierowniczej w zakresie realizacji polityki personalnej, w tym w zakresie planowania rekrutacji lub zwolnień, planowania i realizacji budżetu płac itp.

Dyrektor do spraw personalnych buduje pozytywny wizerunek pracodawcy i współtworzy wewnętrzną politykę informacyjną w ramach działań public relations i marketingu personalnego, kształtuje kulturę organizacyjną, reprezentuje przedsiębiorstwo w kontaktach ze związkami zawodowymi i wobec organów samorządowych, nadzoru państwowego.

Wymogi i potrzebne predyspozycje:

Dyrektor do spraw personalnych powinien mieć wykształcenie wyższe (preferowane psychologia, zarządzanie zasobami ludzkimi, prawo, socjologia) oraz znać w stopniu bardzo dobrym języki obce, przepisy prawa pracy i przepisy ubezpieczeniowe. Ważną kwestią jest kilkuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie technik zarządzania zasobami ludzkimi, a także doświadczenie w prowadzeniu i nadzorowaniu procesów rekrutacji, opracowywaniu systemów motywacyjnych, planowaniu ścieżek rozwoju pracowników oraz zwolnień grupowych czy doświadczenie we współpracy ze związkami zawodowymi.

Osoba na tym stanowisku powinna też cechować się zdolnościami przywódczymi, umiejętnością współpracy z dużymi, rozbudowanymi zespołami ludzi, asertywnością, wysoką kulturą osobistą, zdolnościami negocjacyjnymi. Ponadto do cech pożądanych należy samodzielność, myślenie strategiczne i odporność na stres.

Opracowano na podstawie: Dyrektor do spraw personalnych, Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi [14.10.2016]