DORADCA ZAWODOWY

Podstawowe informacje:

Doradca zawodowy jest pracownikiem publicznych służb zatrudnienia. Praca doradcy zawodowego polega na udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia oraz pracodawcom w doborze kandydatów.

Zadania i charakter pracy:

Doradca zawodowy w ramach świadczenia pomocy  dla bezrobotnych i poszukujących pracy udzielania informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia, bada zainteresowania i uzdolnienia zawodowe bezrobotnego oraz udziela porady ułatwiające wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia,. Ponadto kieruje na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy, inicjuje, organizuje i prowadzi grupowe porady zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy. Natomiast pomoc dla pracodawców polega na udzielaniu informacji i doradztwie w zakresie doboru kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych.

Doradcy zawodowi zatrudniani są najczęściej w jednostkach administracji samorządowej w powiatowych urzędach pracy oraz centrach informacji i planowania kariery zawodowej. Ponadto, mogą być zatrudnieni w specjalistycznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w zespołach ds. orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności, centrach pomocy rodzinie, Ochotniczych Hufcach Pracy (w wyspecjalizowanych jednostkach – Mobilne Centra Informacji Zawodowej) oraz placówkach kształcenia i doskonalenia nauczycieli w specjalnościach pedagogika pracy i doradztwo zawodowe. Poza jednostkami publicznymi, doradcy zawodowi pracują w agencjach poradnictwa zawodowego, agencjach doradztwa personalnego oraz agencjach pośrednictwa pracy

Wymogi i potrzebne predyspozycje:

Doradca zawodowy powinien legitymować się wyższym wykształceniem (zdobytym na studiach pedagogicznych lub psychologicznych o specjalności doradztwo zawodowe lub ukończeniem studiów podyplomowych w tym zakresie) oraz spełnić warunki określone w ustawie  o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy.

W pracy doradcy zawodowego dominuje układ człowiek-człowiek, dlatego też znaczenia nabierają jego umiejętności i predyspozycje współdziałania z ludźmi Doradca powinien umieć identyfikować problemy i potrzeby innych, dostrzegać w ludziach ich potencjał oraz wyszukiwać i wzmacniać mocne strony.

Opracowano na podstawie: Standard Kwalifikacji Zawodowych, Doradca Zawodowy, www.mpips.gov.pl, [8.10.2016]