DORADCA PERSONALNY

Podstawowe informacje:

Doradca personalny jest odpowiedzialny za właściwy dobór kadry pracowniczej – dla firmy, w której jest zatrudniony lub w firmie prowadzącej rekrutację dla innych podmiotów.

Zadania i charakter pracy:

Zadaniem doradcy personalnego jest analiza dokumentów aplikacyjnych kandydatów do pracy prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych, przeprowadzanie testów rekrutacyjnych, pozyskiwanie nowych klientów i partnerów oraz utrzymywanie dobrych kontaktów z obecnymi klientami. Doradca personalny ponadto zajmuje się tłumaczeniem i opracowywaniem tekstów, obsługą dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracowników dla klientów, a także kontaktem z instytucjami administracji publicznej i lokalnej w sprawach rynku pracy (przygotowywanie i umieszczanie ogłoszeń w prasie oraz zarządzanie bazą kontaktów).

Doradca personalny może być zatrudniony w firmach zajmujących się doradztwem personalnym, firmach szkoleniowych czy outsourcingowych, a także wszędzie tam, gdzie funkcjonują działy zarządzania zasobami ludzkimi (działy personalne) oraz w analogicznych komórkach organizacyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji centralnej.

Wymogi i potrzebne predyspozycje:

Do podjęcia pracy w zawodzie doradcy personalnego wymagane jest zwykle wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (kierunki: psychologia, organizacja i zarządzanie, socjologia, marketing, ekonomia) lub studia podyplomowe z zakresu HR. Ponadto pracownik ten powinien znać co najmniej jeden język obcy, mieć wiedzę w zakresie technik rekrutacyjnych, prawa pracy i trendów panujących na rynku pracy.

Doradca personalny z racji swoich złożonych i różnorodnych obowiązków, powinien cechować się umiejętnościami organizacji pracy własnej i przejawianiem inicjatywy. Niezbędne są wysokie umiejętności interpersonalne:  umiejętność nawiązywania kontaktu, zdolność precyzyjnego i jasnego formułowania komunikatów ustnych i pisemnych, asertywność, umiejętność adaptacji, empatia, a ponadto spostrzegawczość i wyciąganie trafnych wniosków.

Opracowano na podstawie: Doradca Personalny. Charakterystyka zawodu, [7.10.2016]