DORADCA EURES

Podstawowe informacje:

Doradca EURES to pracownik publicznych służb zatrudnienia lub innych organizacji partnerskich w ramach sieci EURES (międzynarodowej sieci pośrednictwa pracy) funkcjonującej w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej (lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Zadania i charakter pracy:

Doradca EURES specjalizuje się w zakresie europejskiego pośrednictwa pracy oraz doradztwa z zakresu warunków życia i pracy w krajach UE/EOG.  Informuje, doradza i wspomaga osoby poszukujące pracy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy chcą pracować w innym kraju członkowskim, z uwzględnieniem występujących tam zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Ponadto informuje i doradza w zakresie warunków życia i pracy w krajach objętych systemem EURES. Współpracuje z pracodawcami, którzy chcą rekrutować pracowników z innych krajów członkowskich, aby zapewnić im dostęp do pracowników o pożądanych kwalifikacjach

Doradcy EURES pracują w wojewódzkich urzędach pracy i wojewódzkich komendach Ochotniczych Hufców Pracy, gdzie mają do swej dyspozycji zarówno dostęp do bazy danych ofert pracy w całej Wspólnocie, jak i do innych baz danych (ogólne informacje o emigracji, systemie politycznym, poziomach płac i wynagrodzeń, kosztach utrzymania, podatkach, szkolnictwie, zasiłkach socjalnych i praktykach rekrutacyjnych w danych krajach).

Wymogi i potrzebne predyspozycje:

Doradca EURES powinien spełniać wymagania zawarte w odrębnych procedurach, określonych przez Komisję Europejską, obowiązujących państwa członkowskie Unii Europejskiej. Ponadto powinien posiadać wykształcenie wyższe i zdolność posługiwania się językiem obcym w stopniu wystarczającym do realizacji zadań oraz posiadać licencję zawodową pośrednika pracy lub doradcy zawodowego.

Podstawą pracy doradcy EURES są kontakty z ludźmi, a zatem powinien on cechować się bardzo wysoko rozwiniętymi umiejętnościami interpersonalnymi. Niezbędna jest także znajomość europejskich systemów prawnych, sytuacji rynków pracy oraz ogólna wiedza na temat gospodarczych i społecznych trendów.

Opracowano na podstawie: Co to jest system EURES i kim jest dorada EURES, [5.10.2016]