BROKER EDUKACYJNY

Podstawowe informacje:

Broker edukacyjny pośredniczy między klientem a rynkiem szkoleniowym. Wyszukuje i selekcjonuje oferty szkoleniowe, diagnozuje potrzeby i doradza klientom, planuje ścieżki kariery współpracując z doradcą zawodowym.

Zadania i charakter pracy:

Broker edukacyjny jako pośrednik między klientem a rynkiem usług edukacyjnych, analizuje i monitoruje rynek usług edukacyjnych, tworząc bazę informacji edukacyjnej. Dokonuje selekcji i wyboru, opracowuje specyfikacje oraz kryteria doboru ofert szkoleniowych. Analizuje programy szkoleniowe, kadrę wykładowców/trenerów, certyfikację szkoleń pod kątem potrzeb klienta i oczekiwań rynku. Identyfikuje oczekiwania klientów z uwzględnieniem ich możliwości zawodowych, psychofizycznych, ekonomicznych oraz aktualnych potrzeb rynku pracy. Monitoruje realizację przebiegu zlecenia – weryfikuje opinie klienta i oferenta szkoleń. Ponadto udziela konsultacji i porad w wyborze ścieżki edukacyjnej, planowania kariery, podnoszenia lub zmiany kwalifikacji. Współpracuje z klientem indywidualnym, grupowym, instytucjami szkoleniowymi, instytucjami rynku pracy, doradcą zawodowym.

Broker edukacyjny pracuje samodzielnie, ale jego praca wymaga ścisłej współpracy z innymi. Ma ona charakter doradczy. Brokerzy edukacyjni prowadzą najczęściej własną działalność gospodarczą, realizując zlecone projekty i zamówienia. Mogą też pracować jako doradcy edukacyjni w firmach consultingowych, fundacjach, stowarzyszeniach, agencjach zatrudnienia czy szkołach.

Wymogi i potrzebne predyspozycje:

Broker edukacyjny powinien posiadać wykształcenie wyższe pierwszego stopnia najlepiej na kierunkach: doradztwo zawodowe, pedagogika, andragogika, psychologia, socjologia, praca socjalna. Niezbędna w tej profesji jest znajomość rynku pracy, rynku usług szkoleniowych, rynku edukacyjnego (również w wymiarze europejskim) oraz ogólna wiedza na temat gospodarczych trendów rozwojowych.

Podstawą pracy brokera edukacyjnego są kontakty z ludźmi, a zatem powinien on cechować się bardzo wysoko rozwiniętymi umiejętnościami interpersonalnymi: nawiązywania kontaktów z innymi, zarządzania przekazem niewerbalnym i werbalnym, zachowań asertywnych, wywierania wpływu, rozwiązywania konfliktów, adaptacji społecznej oraz empatią i umiejętnościami negocjacyjnymi.

Opracowano na podstawie: Krajowy Standard Kompetencji Zawodowych, Broker Edukacyjny, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013