ASYSTENT EURES

Podstawowe informacje:

Asystent EURES to pracownik publicznych służb zatrudnienia lub innych organizacji partnerskich w ramach sieci EURES (międzynarodowej sieci pośrednictwa pracy), funkcjonującej w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej (lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Asystenci EURES wspierają doradców EURES w świadczeniu usług EURES (międzynarodowego pośrednictwa pracy).

Zadania i charakter pracy:

Asystent EURES wspiera doradcę EURES w świadczeniu usług EURES, a w miejscowościach,  w których nie pracuje doradca EURES, zajmuje się świadczeniem części usług EURES.  Udziela bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, inspiruje i organizuje kontakty bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami, a ponadto informuje pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców o usługach EURES.

Asystent EURES w Polsce jest najczęściej pracownikiem wojewódzkiego urzędu pracy oraz wojewódzkich komend OHP lub centrów edukacji i pracy młodzieży OHP.

Wymogi i potrzebne predyspozycje:

Asystent EURES powinien posiadać co najmniej średnie wykształcenie i licencję zawodową pośrednika pracy lub mieć doświadczenie na stanowisku pośrednika pracy – stażysty w publicznych służbach zatrudnienia.

Podstawą pracy asystenta Eures są kontakty z ludźmi, a zatem powinien on cechować się bardzo wysoko rozwiniętymi umiejętnościami interpersonalnymi. Niezbędna jest także znajomość europejskich systemów prawnych, sytuacji rynków pracy oraz ogólna wiedza na temat gospodarczych i społecznych trendów.

Opracowano na podstawie: Kadra EURES, [5.10.2016]; Co to jest system EURES i kim jest dorada EURES, [5.10.2016]