ANALITYK PRACY

Podstawowe informacje:

Analityk pracy zbiera i opracowuje informacje o stanowiskach pracy, analizuje ich efektywność oraz inicjuje zmiany w celu usprawnienia funkcjonowania systemu pracy.

Zadania i charakter pracy:

Zadaniem analityka pracy jest badanie i opisywanie relacji zachodzących pomiędzy środowiskiem materialnym, organizacyjnym i społecznym w danej organizacji. Analityk pracy gromadzi dane o stanowiskach pracy, klasyfikuje i określa standardy realizowanych zadań, opracowuje charakterystyki stanowisk pracy, specjalności i zawodów, stosuje metody wartościowania pracy i ocenia efektywność pracy ludzkiej, bada związki pomiędzy zachowaniem pracownika a jego wydajnością pracy. Ponadto opracowuje zasady wynagradzania i stawki wynagrodzeń, przygotowuje raporty o optymalizacji zatrudnienia i rekomenduje zmiany. Wdraża i kontroluje zatwierdzone zmiany.

Analityk pracy może pracować jako konsultant w obszarze systemów wynagradzania, zarządzania zasobami ludzkimi, w tym zarządzania zmianą, oraz w zakresie organizowania i projektowania procesu pracy. Może pracować na stanowiskach naukowych w obszarze analiz procesów pracy.

Wymogi i potrzebne predyspozycje:

Do podjęcia pracy w zawodzie analityka pracy wymagane jest wykształcenie wyższe pierwszego stopnia w zakresie nauk społecznych (psychologia, socjologia, pedagogika) ze specjalizacją dotyczącą procesów pracy: psychologia pracy, socjologia pracy, pedagogika pracy lub wykształcenie wyższe z innych dyscyplin naukowych, jak: ekonomia, inżynieria lub technologia produkcji, zarządzanie i organizacja i/lub ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Niezbędna jest podstawowa wiedza biznesowa oraz doświadczenie na stanowiskach związanych z zarządzaniem lub rozwojem zasobów ludzkich.

W zawodzie analityka pracy niezbędną cechą jest wyobraźnia i twórcze myślenie oraz zdolność logicznego rozumowania. Ze względu na częstość i intensywność kontaktów z ludźmi musi on posiadać umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów społecznych i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Powinna go cechować rzetelność w analizie stanowisk pracy i niezależność w osądzie. Z jednej strony wysoka empatia, a z drugiej wysoka asertywność wobec pracodawcy i pracowników. Analityk pracy powinien odznaczać się wysokimi umiejętnościami organizacji pracy własnej, umiejętnością wykonywania kilku zadań równocześnie i przejawianiem inicjatywy. Niezbędne są wysokie umiejętności interpersonalne.

Opracowano na podstawie: Krajowy Standard Kompetencji Zawodowych, Analityk Pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013